js 面向对象编程之继承

私有属性与私有方法,特权方法,对象公有属性和对象共有方法,构造器,类静态公有属性,类静态公有方法 var Book = function(id, name, price) { // 私有属性 var num = 1; // 私有方法...